Marek Michałowski nowym Prezesem PZG

Marek Michałowski (na zdjęciu) były prezes Budimexu został wybrany na prezesa Polskiego Związku Golfa. W głosowaniu pokonał stosunkiem głosów 35 do 17 jedynego kontrkandydata Roberta Kusiaka. Wybrano członków zarządu PZG: są to Grzegorz Puszkarski, Janusz Sikora, Krzysztof Przybylski, Paweł Laskowski.Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: Przewodniczący Andrzej Olszewski, Wiceprzewodniczący Gilbert Heith, sekretarz Andrzej Kurzela.
 

 Nowy prezes ma 57 lat. Jest członkiem First Warsaw Golf Club w Rajszewie, jego aktualny handicap wynosi 10,8. Marek Michałowski jest osobą bardzo znaną w polskim biznesie budowlanym. Ukończył Wydział Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Pracę zawodową rozpoczął w Budimeksie w 1978 roku. Od kwietnia 1998 roku prezes zarządu Dromeksu SA. Członek Rady Głównej BCC. Prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Członek Rady Związku Pracodawców "Lewiatan". Członek Rady Nadzorczej Kredyt Banku SA. Od października 1998 roku prezes zarządu, dyrektor generalny Budimeksu SA. We wrześniu 2009 roku zrzekł się funkcji prezesa firmy. W pierwszym kwartale 2010 roku objął stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Budimex SA (dane ze strony www.budimex.com.pl).
Marek Michałowski za najważniejsze zadanie uważa zapewnienie większej przejrzystości w pracach zarządu i lepszą współpracę z klubami. W sprawie najbardziej kontrowersyjnej Umowy z Golf24 zapowiedział zbadanie jej zasadności. Jako główne sprawy do zrealizowania w czasie swojej kadencji wymienił:

– poprawa wizerunku polskiego golfa
– przyciągnięcie do golfa większej liczby sponsorów
– pomoc klubom golfowym w ich rozwoju
– tworzenie korzystnych warunków działania dla istniejących i nowych pól golfowych
– podnoszenie poziomu sportowego polskich golfistów, szczególnie juniorów
 
 W czwartek 22 kwietnia 2010 roku o godzinie 12.30 w Hotelu Gromada w Warszawie rozpoczęło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze zebranie PZG. Rozpoczynając zebranie Prezes Piotr Mondalski zaproponował wybór Przewodniczącego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zgromadzenia Delegatów spośród obecnych na sali. Wybrano jednogłośnie Bogusława Bila z Modrego Lasu. 
 Przewodniczący zarządził uczczenie minutą ciszy ofiary wypadku samolotu prezydenckiego. Do komisji mandatowej wybrano Pawła Puszkarskiego, Marka Gaika, Tadeusz Kołacza. Do komisji skrutacyjnej wybrano Ewę Kozak, Pawła Stasiaka, Eryka Rawickiego. Prezentacja na temat sprawozdania PZG jest dostępna na stronie www.pzgolf.pl.
 Dane statystyczne za lata 2006-2010 zaprezentował Jacek Gazecki. Od 2004 do 2010 liczba klubów golfowych wzrosła z 23 do 47. Liczła indywidualnych członków wzrosła  z 1306 do 2236. W 2006 roku rozpoczął się klub zielonej karty trwał do 2009 roku. Centralny Program szkolenia młodzieży zaprezentował Witold Grzesiak. Nakłady na junorów zwiekszają się sukcesywnie, wzrosły z 167 171 zł w 2006 roku do  687 729 zł w 2010 roku. W 2006 w szkoleniu brało udział 12 juniorów, w 2009 szkoleniem objętych było 34 juniorów. Trenerem kadry był Mikael O’Brien, który jest też autorem programu szkoleniowego, który został dofinansowany przez R&A St. Andrews.
 Pan Maciej Skierski omówił stan finansów PZG, stwierdził, że stan finansów związku jest dobry. "Stary" zarząd pozostawia nowemu około 500.000 zł wolnych środków na działalność statutową.
 Pan Prezes Piotr Mondalski podziękował przedstawicielom Ministerstwa Sportu, właścicielom pól golfowych, trenerom kadry narodowej PGA Polska oraz przedstawicielom mediów golfowych w tym przedstawicielowi naszej redakcji Jerzemu Dutczakowi.
 Pani Anna Budzanowska – Dyrektor Departamentu Sportu Kwalifikowanego i Młodzieżowego Ministerstwa Sportu i
Turystyki wręczyła Piotrowi Mondalskiemu Srebrną Odznakę "Zasłużony dla Sportu". Brązowe odznaki otrzymali Wiceprezesi PZG Maciej Skierski, Witold Grzesiak, Brygida Morańska oraz Sekretarz Generalny PZG Jacek Gazecki.
  Tadeusz Kołacz – Przewodniczący Komisji Mandatowej ogłosił że na liście delegatów było 73 przedstawicieli klubów, na zebranie stawiło się 58 delegatów spośród nich 55 delegatów zweryfikowano jako prawidłowo zgłoszonych. Paweł Stasiak wiceprezes klubu Panorama z Poznania nie został zweryfikowany ze  względów formalnych. W związku z tym Komisję Skrutacyjną uzupełniono o Andrzeja Meronka
 Delegaci jednogłośnie zatwierdzili zaproponowany porządek obrad.
 Do komisji Uchwał i Wniosków wybrano Krzysztofa Zwolińskiego, Lecha Matkowskiego, Łukasz Sobotę. Do komisji Wyborczej  zostali wybrani Zbigniew Folta, Michał Kosiński, Michał Domogała.
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Elżbieta Panas odczytała uzupełnienie swojego sprawozdania. Skomentowała audyt biegłego rewidenta. Audyt wykonany przez firmę Gomółka nie wykazał nieprawidłowości w księgach PZG. Jednakowoż w audycie, mimo zaleceń Komisji Rewizyjnej audytor nie zbadał prawidłowości zawartych umów marketingowych i sponsorskich. W związku z tym Komisja Rewizyjna nie rekomenduje  udzielenia obecnemu Zarządowi absolutorium.
Mimo to delegaci w drodze głosowania miażdżącą większością głosów, bo tylko przy jednym głosie sprzeciwu i dwóch wstrzymujących się postanowili udzielić absolutorium Zarządowi kierowanemu przez Piotra Mondalskiego.
Ustępujący prezes podziękował za taki wynik głosowania. Tym samym kadencja zarządu pod kierownictwem "Piotra Wielkiego" dobiegła końca. Następnie Zarząd kończący swą kadencję zajął miejsce wśród delegatów, udstępując symbolicznie swe miejsca za stołem prezydialnym kandydatom na nowego prezesa.
Przystąpiono do zgłaszania kandydatów na prezesa PZG. Zgłoszono oficjalnie tylko dwóch kandydatów: Marka Michałowskiego i Roberta Kusiaka. 
 Po wydrukowaniu kart wyborczych delegaci przystąpili do głosowania.  Po podliczeniu głosów okazało się , że nowym prezesem PZG został Marek Michałowski. Zwycięzca zdobył 35 głosów, pokonany w głosowanu Robert Kusiak zdobył 17 głosów a jeden głos był nieważny.
 W dalszej części obrad wybrano członków zarządu PZG: są to Grzegorz Puszkarski, Janusz Sikora, Krzysztof Przybylski, Paweł Laskowski.
  Komisja rewizyjna ukonstytuowała się w składzie: Przewodniczący Andrzej Olszewski, Wiceprzewodniczący Gilbert Heith, sekretarz Andrzej Kurzela.
 Na zakończenie zebrania delegaci obdarzyli Piotra Mondalskiego tytułem honorowego Prezesa Polskiego Związku Golfa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *